آخرین وضعیت جسمی محمدرضا شجریان

برخلاف شایعات مختلف، وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان روبه به بهبود است.


برخلاف شایعات مختلف، وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان روبه به بهبود است.