آقا محسن از امام خمینی (ره) خواست برایمان استخاره بگیرد

در آن مقطع سرنوشت ساز، آنچه بیش از همه به دل آدم می‌نشست همدلی و هماهنگی بین فرماندهان ارتشی و…


در آن مقطع سرنوشت ساز، آنچه بیش از همه به دل آدم می‌نشست همدلی و هماهنگی بین فرماندهان ارتشی و…