بازیکن لیگ برتری سه نفر را از مرگ نجات داد

هافبک ساندرلند توانست در یک حادثه جان سه نفر را نجات دهد.


هافبک ساندرلند توانست در یک حادثه جان سه نفر را نجات دهد.