باید و نباید هایی که پس از افتادن گوشی موبایل در آب باید بدانیم

اگر گوشی شما در آب افتاد باید از انجام بعضی کار ها خودداری کنید و همچین باید اقداماتی را نیز انجام…


اگر گوشی شما در آب افتاد باید از انجام بعضی کار ها خودداری کنید و همچین باید اقداماتی را نیز انجام…