با ۵ میلیون تومان چه خودرویی می توان خرید؟

در بازار خودرو, می توان اتومبیل هایی پیدا کرد که کمتر از ۵ میلیون تومان قیمت دارند!


در بازار خودرو, می توان اتومبیل هایی پیدا کرد که کمتر از ۵ میلیون تومان قیمت دارند!