بدترین خرید فصل پرسپولیس را بشناسید

اتفاقات بازی با سیاه‌جامگان به وضوح و بیش از هر زمان دیگری نشان داد سرمربی پرسپولیس تا چه اندازه…


اتفاقات بازی با سیاه‌جامگان به وضوح و بیش از هر زمان دیگری نشان داد سرمربی پرسپولیس تا چه اندازه…