بزودی دیگر نیازی نیست خون اهدا کنیم!

دانشمندان با پیشرفتی که داشته اند در تلاش هستند که نیاز به اهدای خون را از بین ببرند.


دانشمندان با پیشرفتی که داشته اند در تلاش هستند که نیاز به اهدای خون را از بین ببرند.