به خاطر آشنایی با یک دختر، خانواده ام تلفن همراهم را گرفته اند

پسری ۱۹ ساله هستم و مدتی ات با دختری همسن خودم آشنا شده ام. امسال کنکور دارم و سر همین مسائل…


پسری ۱۹ ساله هستم و مدتی ات با دختری همسن خودم آشنا شده ام. امسال کنکور دارم و سر همین مسائل…