تشییع پیکر دنیا فنی زاده: ایرج طهماسب, حمید جبلی, محمد بحرانی, بهادر مالکی و احسان کرمی

ایرج طهماسب, حمید جبلی, محمد بحرانی, بهادر مالکی و احسان کرمی در مراسم تشییع پیکر دنیا فنی زاده


ایرج طهماسب, حمید جبلی, محمد بحرانی, بهادر مالکی و احسان کرمی در مراسم تشییع پیکر دنیا فنی زاده