تشییع پیکر دنیا فنی زاده: برزو ارجمند, محمدرضا هدایتی و مجید قناد

حضور ایرج نوذری, برزو ارجمند, محمدرضا هدایتی و مجید قناد در مراسم تشییع پیکر دنیا فنی زاده


حضور ایرج نوذری, برزو ارجمند, محمدرضا هدایتی و مجید قناد در مراسم تشییع پیکر دنیا فنی زاده