حضور سرزده نهاوندیان در گورستان نصیرآباد تحت تدابیر امنیتی و …

رئیس دفتر رئیس جمهور و هاشمی استاندار تهران تحت تدابیر شدید امنیتی و با اسکورت پلیس در میان اعتراض…


رئیس دفتر رئیس جمهور و هاشمی استاندار تهران تحت تدابیر شدید امنیتی و با اسکورت پلیس در میان اعتراض…