حمله کیهان به اصغر فرهادی بخاطر نامه به رئیس جمهور برای گورخواب ها

روزنامه کیهان در متنی انتقادی به نامه اصغر فرهادی به رئیس جمهور درباره گورخواب ها واکنش نشان داد.


روزنامه کیهان در متنی انتقادی به نامه اصغر فرهادی به رئیس جمهور درباره گورخواب ها واکنش نشان داد.