خطراتی که دریاچه صورتی رنگ استان فارس را تهدید می کند!+ معرفی یک جاذبه گردشگری

یکی از مقاصد گردشگران نوروزی استان فارس که گاه به خاطر رنگ قرمزش و گاهی با انبوه فلامینگوهای مهاجر،…


یکی از مقاصد گردشگران نوروزی استان فارس که گاه به خاطر رنگ قرمزش و گاهی با انبوه فلامینگوهای مهاجر،…