درخواست روزنامه جوان برای عقیم کردن بزرگمهر حسین پور و همسرش!

روزنامه جوان در انتقادی تند علیه بزرگمهر حسین پور نوشت:باید همین آدم را – و زنش را كه هیزم كش…


روزنامه جوان در انتقادی تند علیه بزرگمهر حسین پور نوشت:باید همین آدم را – و زنش را كه هیزم كش…