سخنان جنجالی و منتقدانه مهدی فخیم زاده از سانسور در ژانر پلیسی!

مهدی فخیم زاده در برنامه هفت گفت: زمانی که آقا بالاسر نداشتیم موفق تر بودیم، نشان دادن پلیس خطاکار…


مهدی فخیم زاده در برنامه هفت گفت: زمانی که آقا بالاسر نداشتیم موفق تر بودیم، نشان دادن پلیس خطاکار…