سرعت خودروها در کشور یک کیلومتر کاهش یافت

جانشین فرمانده ناجا گفت: سرعت خودروها در کشور یک کیلومتر کاهش داشته است.


جانشین فرمانده ناجا گفت: سرعت خودروها در کشور یک کیلومتر کاهش داشته است.