سفیر یونان در برزیل ناپدید شد

پلیس ایالت ریو دو ژانیرو خبر داد ، «کریاکاس آمیریدیس» سفیر یونان در برزیل از روز دوشنبه گذشته در…


پلیس ایالت ریو دو ژانیرو خبر داد ، «کریاکاس آمیریدیس» سفیر یونان در برزیل از روز دوشنبه گذشته در…