سه کودک در میانه غرق شدند

عدم اشنایی به شنا جان سه کودک ٨ ساله را در شهرستان میانه گرفت.


عدم اشنایی به شنا جان سه کودک ٨ ساله را در شهرستان میانه گرفت.