طرح LEZ ارتباطی به کاهش ترافیک ندارد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تاکید بر اینکه طرح LEZ عقیم نمانده و متوقف نشده است، گفت:…


مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تاکید بر اینکه طرح LEZ عقیم نمانده و متوقف نشده است، گفت:…