ظریف مردانه به اشتباهاتش اقرار کرد!

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اعلام اشتباه آقای ظریف یک مردانگی و شهامت بود؛ باید دیپلمات‌های…


عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اعلام اشتباه آقای ظریف یک مردانگی و شهامت بود؛ باید دیپلمات‌های…