علت گفتن شعار مرگ بر آمریکا

این شعار به عنوان دستور حکومتی به مردم ابلاغ نشده است بلکه در سیر پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به…


این شعار به عنوان دستور حکومتی به مردم ابلاغ نشده است بلکه در سیر پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به…