عکس : توضیحات جالب ظریف در رابطه با یک اشتباه

محمد جواد ظریف باز هم تصویر یک کوه زیبا را با کوه دماوند اشتباه گرفت


محمد جواد ظریف باز هم تصویر یک کوه زیبا را با کوه دماوند اشتباه گرفت