عیدی ۲۰ میلیمتری بهار به مردم/ مازندران رکوردار بارش شد

بنا بر بررسی‌های صورت گرفته ارتفاع كل ريزش‌های جوی از ابتدای سال آبی تا نهمین روز از فصل بهار 194…


بنا بر بررسی‌های صورت گرفته ارتفاع كل ريزش‌های جوی از ابتدای سال آبی تا نهمین روز از فصل بهار ۱۹۴…