مذاکرات مخفیانه استقلال با ۳ دروازه بان برای جانشینی رحمتی

استقلالی های وارد یک پروژه مخفیانه برای جذب دروازه بان شده اند تا در صورت جدایی کاپیتان دچار…


استقلالی های وارد یک پروژه مخفیانه برای جذب دروازه بان شده اند تا در صورت جدایی کاپیتان دچار…