نفیسه روشن: درسته پزشکی بخشی از جامعه است…

هنوز ترس پیک شادی با من است و روز سیزدهم با کمک خانواده حل میکردیم.


هنوز ترس پیک شادی با من است و روز سیزدهم با کمک خانواده حل میکردیم.