نگار عابدی همچنان به مافیا بازی خود در تئاتر ادامه می دهد!

نمایش «مافیا» در ادامه اجراهای خود از سال گذشته تا پایان فروردین با بازی نگار عابدی، حمیدرضا فلاحی،…


نمایش «مافیا» در ادامه اجراهای خود از سال گذشته تا پایان فروردین با بازی نگار عابدی، حمیدرضا فلاحی،…