نگاهی کوتاه به زندگی پوران فرخزاد + معرفی آثار

پوران فرخزاد شاعر و نویسنده کشورمان روز گذشته درگذشت. نگاهی کوتاه می کنیم به زندگی این هنرمند…


پوران فرخزاد شاعر و نویسنده کشورمان روز گذشته درگذشت. نگاهی کوتاه می کنیم به زندگی این هنرمند…