چرا مزه اقتصاد مقاومتی چاشنی زندگی مردم نشد؟

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: عملکرد دولت در زمینه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی برای مردم به…


عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: عملکرد دولت در زمینه اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی برای مردم به…