کارتون روز: برنامه های تلویزیون در عید

به بهانه برنامه های گفتگو محور تلویزیون در تعطیلات نوروزی، حامد بذرافکن این کارتون را در ویژه نامه…


به بهانه برنامه های گفتگو محور تلویزیون در تعطیلات نوروزی، حامد بذرافکن این کارتون را در ویژه نامه…