گزینه جدی بارسلونا برای جایگزینی انریکه مشخص شد

روزنامه مارکا اسپانیا از گزینه جدی بارسلونا برای جایگزینی انریکه در صورت توافق نکردن با این مربی…


روزنامه مارکا اسپانیا از گزینه جدی بارسلونا برای جایگزینی انریکه در صورت توافق نکردن با این مربی…