گستاخی سعودی‌ها در نامه‌نگاری با ایران بی‌سابقه است

استاد دانشگاه تهران گفت: اینکه سعودی‌ها برای بهبود رابطه با ما شرط بگذراند و شروط اساسی و بنیادی را…


استاد دانشگاه تهران گفت: اینکه سعودی‌ها برای بهبود رابطه با ما شرط بگذراند و شروط اساسی و بنیادی را…