گفت و گوی نوروزی با عمو نیما مجری رنگین کمان

پدرم برای محفوظ ماندن میوه‌ها، شکلات ویفری برای ما می‌خرید، من هم خیلی این ویفر شکلاتی را دوست…


پدرم برای محفوظ ماندن میوه‌ها، شکلات ویفری برای ما می‌خرید، من هم خیلی این ویفر شکلاتی را دوست…