رنگ سال ۲۰۱۷ – ۱۳۹۶ انتخاب شده توسط کمپانی پنتون

رنگ سال ۲۰۱۷ – 1396 انتخاب شده توسط کمپانی پنتون موسسه پینتون رنگ سال را سبز روشن معرفی کرد. رنگ سبزی که ته مایه زرد داشته و تداعی کننده روز…

نوشته رنگ سال ۲۰۱۷ – 1396 انتخاب شده توسط کمپانی پنتون اولین بار در نمکستان پدیدار شد.

رنگ سال ۲۰۱۷ – ۱۳۹۶ انتخاب شده توسط کمپانی پنتون موسسه پینتون رنگ سال را سبز روشن معرفی کرد. رنگ سبزی که ته مایه زرد داشته و تداعی کننده روز…

نوشته رنگ سال ۲۰۱۷ – ۱۳۹۶ انتخاب شده توسط کمپانی پنتون اولین بار در نمکستان پدیدار شد.