بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران

بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران  اخلاق در جوامع بشری جایگاه بسیار والا و خاصی دارد که به همه چیز هم مربوط می شود،جایگاه اخلاق در جامعه ایران کجاست؟ مصطفی ملکیان، چهره ای نام آشنا در میان روشنفکران اهل علم و نظر است. حیات علمی ایشان چنان با تعهد اجتماعی و وجه روشنفکری پیوند خورده […]

بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران 

اخلاق در جوامع بشری جایگاه بسیار والا و خاصی دارد که به همه چیز هم مربوط می شود،جایگاه اخلاق در جامعه ایران کجاست؟ مصطفی ملکیان، چهره ای نام آشنا در میان روشنفکران اهل علم و نظر است. حیات علمی ایشان چنان با تعهد اجتماعی و وجه روشنفکری پیوند خورده است که تفکیک این دو دشوار می نماید.

 

شاید از همین رو باشد که تلاش استاد بر فلسفه اخلاق و رفتار اخلاقی متمرکز شده است؛ موضوعی که محور دلنگرانی های ایشان است و در این گفتگو به وضوح مطرح شده است.شایان گفتن است وقتی پرسش نخست را با ملکیان در میان گذاشتم، ایشان مقدمه ای بیان کردند و سپس ۵ دلنگرانی خود

 

را از جامعه ایرانی شرح دادند. در بحث از دلنگرانی های ایشان گریزی به چگونگی شکل گیری و نیز اثرات هر کدام بر جامعه ایران داشتند. از این رو، برای حفظ انسجام مباحث مد نظر استاد و بهره مندی خوانندگان، در میان مباحث ایشان پرسشی مطرح شد تا گفتار ایشان آن چنان که باید انتقال یابد.
بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران

در مجموعه دغدغه ها و دل نگرانی هایی که جنابعالی از وضعیت کنونی جامعه ایران دارید، کانونی ترین و اصلی ترین دغدغه ای را که به آن می اندیشید و آن را از جمله مهم ترین مشکلات جامعه ایرانی می دانید، چیست؟ مقداری ابعاد آن را برای مان بکاوید.

 

– پیش از آن که به خود ایده پرسش بپردازم، سه نکته را به عنوان مقدمه مطرح کنم. نخست این که من به چیزی به نام اصالت فرهنگ قائل هستم. برخلاف متفکران سوسیالیست که به اصالت اقتصاد قائل هستند و معتقدند بزرگ ترین مشکل هر جامعه یا یگانه مشکل آن و یا علت العلل آن مناسبات اقتصادی

 

حاکم بر جامعه است، و بر خلاف متفکران لیبرالیسم که به اصالت سیاست قائل هستند و معتقدند که بزرگ ترین مشکل هر جامعه یا یگانه مشکل آن و یا علت العلل آن، نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه است، من به اصالت فرهنگ معتقدم؛ یعنی معتقدم بزرگ ترین مشکل هر جامعه یا یگانه مشکل آن؛ یا علت العلل مشکلات آن جامعه، فرهنگ شهروندان آن جامعه است.

 

مرادم از فرهنگ جامعه، یعنی باورهای تک تک شهروندان آن جامعه، احساسات و عواطف و هیجانات تک تک شهروندان و خواسته های تک تک شهروندان آن جامعه است. بنابراین معتقدم اگر در کشوری قصد اصلاح دارید، اید سراغ فرهنگ آن جامعه بروید. اگر فرهنگ آن اصلاح شد، یعنی باورهای یکایک انسان ها تغییر کرد،

 

احساسات و عواطف و هیجانات یکایک شهروندان آن جامعه عوض شد و خواسته های آنها – به عنوان سه چیزی که درون و شخصیت و منش انسان ها را می سازد – عوض شد، به نظرم به تبع آن سیاست، و به تبع اقتصاد و به تبع سایر شئون اجتماعی آن جامعه دگرگون خواهد شد چون چنین است،

 

طبعا وقتی بزرگ ترین دغدغه ها، اموری است که به خود شهروندان، درون آنان، به باورها، احساسات و عواطف و هیجان ها و به خواسته هایی که شهروندان در زندگی دارند مربوط می شود، از این نظر هم بارها گفته ام که اگر می بینید یک نظام سیاسی فاسد است، میوه ای است بر درخت فرهنگ آن جامعه.

 

اگر این میوه فاسد است، پوسیده است، بد بود است، سمی است، خوشمزه نیست، هر چه هست، بر درخت فرهنگ آن جامعه روییده است.

 

نکته دوم این که من سال ها پیش در منزل آقای عبدالله نوری سخنرانی کردم که مورد نقدهای فراوان قرار گرفت. در آنجا گفتم که ما ایرانیان ۲۱ مشکل فرهنگی داریم و تا وقتی این بیست و یک مشکل فرهنگی هست، وضع ما با یک درصد اندک تفاوتی همین است که هست. هزار بار رژیم های سیاسی حاکم

 

بر این جامعه به روش های گوناگون از انقلاب، کودتا، مداخلات خارجی، شورش های داخلی، تجزیه طلبی و مرکزگریزی و غیره عوض شوند، تا فرهنگ جامعه همین است، باز مسائل مردم ما حل نمی شود.

 

نکته سوم این که بعضی از ویژگی های فرهنگی دارای جلوه های بیرونی آشکارتری هستند ولی ما نباید فکر کنیم که آشکار بودن جلوه های بیرونی حاکی از اهمیت آن مشکل فرهنگی است. گاهی جلوه های بیرونی مشکل فرهنگی، ظریف تر و لطیف تر هستند و دیرتر به چشم می آیند ولی در عین حال، آ« مشکل فرهنگی، دشوارتر، جدی تر، خطیرتر و خطرانگیزتر است. با توجه به اینها دغدغه هایم را عرض می کنم.

 

* مادیت اخلاقی

اولین دغدغه ای که من نسبت به جامعه ایرانی دارم – و هر جا از جامعه ایرانی یاد می کنم، جامعه ایران پس از انقلاب است و به پیش از آن نفیا و اثباتا کاری ندارم -، مادیت اخلاقی است. مادیت اخلاقی با مادیت فلسفی فرق می کند. مادیت فلسفی یعنی شما آگاهانه و خودخواسته به این عقیده باشید

 

که در جهان هستی غیر از عالم طبیعت، غیر ماده و مادیات، غیر از جسم و جسمیات، هیچ چیزی وجود ندارد. مثلا خدا وجود ندارد یا زندگی پس از مرگ وجود ندارد. این مادیت فلسفی است.مردم ایران گمان می کنم به این مادیت فلسفی قائل نیستند. یعنی خودآگاهانه و خودخواسته به این ایده اعتقادی ندارند،

 

ولی مادیت اخلاقی دارند. مادیت اخلاقی یعنی فقط برای پول ارزش قائل هستند. من به جد معتقدم که هیچ مردمی روی کره زمین در وضع کنونی از این لحاظ مثل ما مردم ایران نیستند که همه مناسبات، داد و ستدها، رفتارها، گفتارها و کردارها برای پول بیشتر و پول بیشتر و پول بیشتر است.
بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران

این را هم نمی توان با ظاهر دینی مردم نفی کرد. نمی توان با بعضی از پدیده های سطحی نفی کرد. می بینید که پدر و مادر ،فرزندان با بهره هوشی بالای شان را تشویق می کنند که پزشک یا مهندس شوند. اگر یقین کنند که بهره هوشی فرزندشان پایین تر است می گویند برو علوم پایه بخوان،

 

اگر از آن هم کمتر باشد می گویند برو حقوق بخوان، اگر از آن پایین تر باشد می گویند برو جامعه شناسی و روانشناسی بخوان و اگر از آن هم پایین تر باشد می گویند برو فلسفه بخوان.

 

چرا چنین است؟ پشت این تقاضا پول است. بنابراین نمی خواهم وقت شما را با ذکر مثال هایی بگیرم که در بن و بنیاد اندیشه ایرانی پس از انقلاب متاسفانه پول ارزش هاست و بالا نشسته است. هر چیز دیگری به میزانی که فرد را به پول می رساند ارزشمند است و به میزانی که فرد را از رساندن به پول دور می کند،

 

کم ارزش یا بی ارزش خواهد بود. این همان مادیت اخلاقی است که فرد به لحاظ اخلاقی به دنبال مادیات و پول است.

 

البته گاهی هم برای این که به این ثروت برسد، قدرت سیاسی را نردبان می کند، گاهی حیثیت اجتماعی را نردبان می کند، گاهی جاه و مقام را نردبان می کند. گاهی شهرت را نردبان می کند. نردبانی که مرا به ثروت بیشتر و بیشتر برسانند. همه چیز را پلکان می کنند که بر پشت بام ثروت برآیند. این در تمام خلل و فرج و ظرایف و لطایف روابط ایرانیان وجود دارد. این خیلی خطرناک است.

 

مادیت اخلاقی به مراتب از مادیات فلسفی برای همبستگی اجتماعی خطرناک تر است. به این معنا که اگر همه شهروندان یک جامعه به لحاظ فلسفی مادی اندیش باشند، همبستگی اجتماعی می تواند برقرار بماند، اما اگر همه شهروندان یک جامعه مادیت اخلاقی داشته باشد، ملاط زندگی اجتماعی از بین می رود. ما دیگر با هم همبستگی نداریم و هر کدام از ما در ظرف زندگی اجتماعی یک اتم هستیم

 

که با اتم دیگر ارتباطی ندارد، بلکه با همه اتم های دیگر یا ارتباط رقیبانه دارد و یا خصمانه. ما ارتباط مبتنی بر رفاقت را با مادیت اخلاقی نمی توانیم داشته باشیم.

 

شما به جلسات روضه و عزاداری نگاه نکنید، به احیای شب های ماه رمضان نگاه نکنید. اینها هم برای رسیدن به همان مادیت اخلاقی است. من کارمند اداره با همکاران قرار فلان مجلس عزاداری را می گذارم برای این همدیگر را گواهی کنیم که اهل مجلس روضه هم هستیم تا ترفیع پیدا کنیم، تا سمت بگیریم، تا حقوق و مزایا بگیریم. شما به مداحان مملکت بگویید بدون مزد مداحی کنید، چندتا مداح مداحی خواهند کرد؟

 

شما بیایید مداحی را از شغل و حرفه بودن ساقط کنید و به مرتبه یک وظیفه اخلاقی برسانید، ببینید چند نفر به آن عمل می کنند هر چند نفر که ماندند آن موقع می توانید بگویید در همان اندازه مادیت اخلاقی نیست. ما با دیدن این گونه مراسم فریب جامعه مان را خورده ایم که فکر می کنیم یک جامعه معنوی داریم.

 

جامعه ما تا جایی که من صادقانه و به جد می توانم شهادت بدهم، مادی ترین جامعه از لحاظ اخلاقی است که در آن همه چیز فقط بر اساس پول تنظیم می شود.

 

شکاف عاطفی

– مسئله دومی که بعد از انقلاب متاسفانه به خاطر نوعی مارکس زدگی عمیق در جامعه ما پدید آمد و در دولت پیشین به غایت رسید، شکاف عاطفی بین اقشار مختلف مردم است. من بارها و بارها گفته ام که شکاف طبقاتی یک مفهوم اقتصادی است و معنای آن این است که فاصله درآمد کم درآمدترین اقشار جامعه

 

با پردرآمدترین اقشار آن جامعه از حدی بیشتر باشد – که البته پدیده شوم و نامیمونی است – آثار و عواقب وخیمی خواهد داشت اما این پدیده در بسیاری از جوامع وجود دارد.

 

به عنوان مثال در هند هم وجود دارد. آن چیزی که در هند وجود ندارد و مارکس زدگی و مارکسیسم زدگی و مارکسیسم عامیانه دولتمردان ما را از اول انقلاب تا الان تقویت کرده است، شکاف عاطفی بین اقشار گوناگون است.

 

الان شما در دهلی نو از مجلل ترین هتل که خارج شوید و در خیابان سوار درشکه هایی شوید که توسط انسان رانده می شود، هر چند فاصله شما با کسی که درشکه را می راند بسیار زیاد است ولی هیچ وقت در نگاه آن راننده کینه و نفرت و خشم و دشمنی و حسد نسبت به خود را نمی بینید

 

چون شکاف طبقاتی در حد اقتصادی باقی مانده و به حد روانشناختی و به شکاف عاطفی نرسیده است اما در ایران ما، ممکن است شکاف طبقاتی به اندازه هند نباشد ولی خطرناک تر این است که کسی به مردم بباوراند که هیچ کسی در جامعه ثروتمند نمی شود مگر با خوردن خون دیگران، یعنی جز از راه ستم و جور و جفا و بیدادگری هیچ کس ثروتمند نشده است.

 

این به آن معنا است که وقتی هر فقیری به ثروتمندی نگاه می کند، او را یک غاصب، یا جائر و کسی که حق او و زن و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر او را خورده تا به این ثروت رسیده است. احمدی نژاد از روز نخست آگاهانه این خط را دنبال کرد. گفت می خواهم عدالت اجتماعی را برقرار کنم. می خواهم حقوق فقرا را بگیرم. از کی بگیرد؟ یعنی از ثروتمندان بگیرد. این به آن معناست که به فقرا بگوییم شما

 

که در فقیر شدن مقصر نبوده اید، کسانی که خون شما و زن و فرزند شما را به شیشه کرده اند، مقصرند و به ثروتمندان هم بگوییم که شما هیچ هنری جز جور و ستم و ظلم و بیداد نداشته اید و این دو گروه از مردم جامعه را بی جهت نسبت به هم دشمن می کند و شکاف عاطفی ایجاد می کند.
بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران

این را احمدی نژاد آگاهانه ایجاد کرد اما آن را به صورت ناآگاهانه از ابتدای انقلاب داشته ایم. به این جمله دقت کنید که از مارکس است و در شاکله نظام فکری او کاملا همخوان بود ولی آیا ما می توانستیم بگوییم تاریخ جنگ فقر و غنا است؟ آیا این مفهومی دینی است؟ کل دین آمده است بگوید تاریخ جن میان معنویت و مادیت است، جنگ میان عدل و ظلم است، جنگ میان حق و باطل است، نه جنگ میان فقر و غنا.

 

نه فقر در حد خود مقدس است و نه غنا در حد خود شوم است. وقتی از ابتدا شما بگویید کاخ نشینان و کوخ نشینان، این موضوع را القا کرده اید که گویا کوخ نشینان به جهت کاخ نشینان کوخ نشین شده اند. من در عین این که می پذیرم بسیاری از ثروت ها در طول تاریخ بر اثر ظلم و جور و جفا پدید آمده اند،

 

ولی می پذیرم اکثریت ثروت ها این گونه پدید نیامده اند، بلکه آن فرد ثروتمند به جای این که جوانی خود را تلف کند، کار کرده است، از توان هوشی بالا برخوردار بوده است، روانشناسی اجتماعی را فهم کرده است، قدرت مدیریت داشته است، پشتکار داشته است.

 

شما همه عوامل را کنار می گذارید و به ظلم و جور اکتفا می کنید؟ اگر بر اثر ظلم و جور به دست آید کیست که نخواهد با چهارتا ظلم به ثروت دست یابد، ولی کسی نمی تواند این کار را بکند چون برای ثروتمند شدن باید بهره هوشی بالایی داشته باید، قدرت حافظه بالایی داشته باشید. باید در وقت و زمان خود

 

مدیریت داشته باشید، باید پشتکار و جدیت داشته باشید، آداب معاشرت و موانست و موالفت با مردم را یاد بگیری تا بتوانی در آنان نفوذ کلام داشته باشی. همه این عوامل و از جمله تحصیلات و فعالیت هایش را کنار می گذارید و وقتی می بینید چند میلیارد ثروت دارد، می گویید این ثروت، خون مردم است، پس باید آن را غصب کرد.

 

این شکاف عاطفی موجب می شود که اگر اندکی قدرت مرکزی ضعیف شود، تمام حاشیه های شهرها بر متن شهرها می شورند. روستاها شهرها را در خود می بلعند. دیگر نیاز به این نیست که کسی بخواهد ملت شما را نابود کند. ملت شما دو دسته می شوند و یک دسته به تعبیر شما انتقام تاریخی

 

خودشان را می گیرند. آن موقع باید با هرگونه نظمی، با هر گونه امنیتی، با هر گونه رفاهی، با هر گونه عدالتی و با هر گونه آزادی باید وداع گفت. من واقعا از این وضعیت می هراسم و معتقدم مصلحان اجتماعی اگر نمی توانند شکاف عظیم اقتصادی را ترمیم کنند، لااقل نگذارند به شکاف عاطفی تبدیل شود

 

و آن مقدار شکاف عاطفی را ترمیم کنند و مردم را تفهیم کنند که هر ثروتی با ظلم به دست نیامده و هر فقیری هم با ثروت دیگری فقیر نشده است.

 

باز تاکید می کنم که البته بخش اندکی از ثروت ها با ظلم به دست آمده و بقیه اش با کاردانی ها، مدیریت ها، مهارت ها و متمرکزا از قوا و استعدادها استفاده کردن که به درون مربوط می شوندو متمرکزا از فرصت ها و امکانات استفاده کردن که به بیرون مربوط می شوند.

 

هر که بتواند از استعدادهای درونی و فرصت های بیرونی اش خوب استفاده کند، می تواند ثروتمند شود. عجب آن که همین کسانی که جنگ فقر و غنا را دامن می زنند، توجه ندارند که اگر ثروت این قدر منحوس است که دارندگان آن باید انتقام تاریخی پس دهند ولی قدرت سیاسی آن قدر مقدس است که دارندگان آن هیچ انتقام تاریخی به هیچ کس نباید پس دهند؟

 

اگر ثروت پلشت است، قدرت سیاسی هم به همان درجه پلشت است. چرا ثروتمندان مبغوض هستند ولی کسانی که از نردبان سیاسی بالا می روند مبغوض نیستند؟ و چرا ثروتمندان از راه ظلم به ثروت رسیده اند ولی نمی گویید قدرتمندان سیاسی هم از راه ظلم به قدرت رسیده اند؟ نکته دوم این که اگر ثروت بد است، چرا قدرتمندان سیاسی از قدرت خود برای کسب ثروت استفاده می کنند؟

 

ضعف اعتماد عمومی

نکته سوم که من خیلی از آن می ترسم و تا حدی نتیجه نکته دوم است، این است که اعتماد عمومی در جامعه ما خیلی کم شده است. بارها گفته ام که در جوامع غربی اعتماد سرد می شود و رد جوامع ما اعتماد باید پدید بیاید. این به آن معنا است که وقتی شما در کشوری غربی قدم می گذارید،

 

تمام شهروندان آن کشور به شما اعتماد می کنند. هر چه گفتار و کردار شما باشد، صادقانه می انگارند. ممکن است بعدا در اثر طول ممارست با شما اگر بدسگالی از شما ببینند اعتماد اولیه نسبت به شما کمی سرد شود.
بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران

در ایران برعکس است. اولین مواجهه ای که دو فرد با یکدیگر دارند، مبتنی بر بی اعتمادی است. حالا باید سال ها با یکدیگر مراوده داشته باشند تا کم کم اعتماد پیدا کنند. جامعه سالم جامعه ای است که من در اولین برخوردم با فردی دیگر به او اعتماد کنم و بعد اگر بر اثر ممارست ها و فراز و نشیب های زندگی

 

و تجربه ها از او نادرستی دیدم، اعتماد اولیه را بازپس بگیرم.، نه این که از اول که با شما آشنا می شوم، سال ها در خلوت و جلوت و سفر و حضر و شداید و تنگناها و گشادگی ها باید هم و غم من آن باشد که اعتمادم را در شما برانگیزانم و در دل شما اعتماد نسبت به خودم ایجاد کنم. این برای جامعه ما بسیار خطرناک است و بسیاری از سرمایه ها را از بین می برد.

 

تقلید، تعبد ، القاپذیری و تلقین پذیری

مسئله چهارم این که تا وقتی تقلید و تعبد و القاپذیری و تلقین پذیری در میان مردم ما وجود دارد، خطر تلاشی اجتماعی وجود دارد. درست است که تقلید و تعبد و القاپذیری و تلقین پذیری چهار پدیده هستند ولی در یک وجه مشترک هستند که آن سخن بی دلیل پذیرفتن است.

 

حتی از صدر مشروطه تا زمان ما، چقدر از این تعبدپذیری خسارت دیده ایم. یاران مصدق می گفتند هر چه مصدق بگوید درست است و هر چه کاشانی بگوید، چون او گفته است نادرست است. طرفداران کاشانی هم می گفتند هر چه کاشانی بگوید درست است و هر چه مصدق بگوید چون او گفته است نادرست است.

 

یک بار نه طرفداری از طرفداران مصدق از طرفداران کاشانی مطالبه دلیل می کرد و نه طرفداری از طرفداران کاشانی از طرفداران مصدق دلیل می خواست. اگر مطالبه دلیل صورت می گرفت، هم از نظر من طرفدار مصدق، مصدق از تجسم حق بودن و کاشانی از تجسم باطل بودن می افتاد

 

و هم در نظر طرفدار کاشانی، کاشانی از تجسم حق بودن و مصدق از تجسم باطل بودن می افتاد، و طبعا دل های ما به هم نرم می شد.

 

درست است که ممکن بود من همچنان طرفدار مصدق بمانم و شما همچنان طرفدار کاشانی بمانید ولی طرفداری من از مصدق به این معنا می شد که مصدق بیش از کاشانی بر حق است. شما تلقی تان از کاشانی این بود که او بیش از مصدق بر حق است. کسانی که می گویند ما درصد حقانیت مان از دیگری بیشتر است، دیگر خون یکدیگر را نمی ریزند. حاضر نیستند به مال و جان و ناموس یکدیگر تعرض کنند.

 

تا وقتی ما تقلید می کنیم، تعبد می ورزیم، القاپذیر هستیم و تلقین می پذیریم، یعنی تا وقتی که صورت استدلالی مان این باشد که الف، ب است، چون عمرو گفته است که الف، ب است و الف، ب نیست چون زید گفته است که الف، ب نیست، همین وضعیت ادامه دارد.

 

چون هر کدام از این شیادان عالم، ما را دور خود جمع می کنند و خودشان را تجسم حق می کنند و بقیه شیادان عالم را تجسم باطل معرفی می کنند ولی چون این کار را هر شیادی می کند، آن وقت مردم بلادلیل با هم دشمن هستند اما اگر می پذیرفتیم که بگوییم الف، ب است، چون الف، جیم است و جیم ب است،

 

پس الف، ب است، آن گاه به فرمول استدلالی درست رسیده ایم و روی خوش خواهیم دید والا امثال ابوبکر بغدادی که در بیابان های عراق پیدا می شود و می گوید من خلیفه رسول الله هستم، همچنان پیدا خواهد شد چون تعبد و تقلید در ما رخنه کرده است.

 

چرا هر کسی در هر بیابانی می تواند بلند شود بگوید من خلیفه رسول الله هستم؟ برای این که تعبد در ما رخنه کرده است. اگر اول کسی می گفت اول اثبات کن خلیفه رسول الله هستی و او هم چنین می کرد، آن وقت درست بود اما این که بگوید من خلیفه رسول الله هستم و موافقان پشت سر من بایستند

 

تا برویم مخالفان را نابود کنیم، به این علت پذیرفته می شود که در میان مردمی گفته می شود که از اول با روحیه تعبد، تقلید، القاپذیری و تلقین پذیری بار آورده شده اند.

 

تقلیدپذیری از آموزش و پرورش ما شروع می شود. وقتی می گویم آموزش و پرورش، مقصودم همه سازمان هایی است که تعلیم و تربیت را به عهده دارند. از وزارت آموزش و پرورش تا وزارت آموزش عالی، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، خطبا و سخنرانان. آموزش و پرورش ما بر دو پایه تقلید و حافظه قرار دارد.

 

به جای تقلید باید استدلال گرایی بیاید و به جای حافظه باید فهم بیاید ولی آموزش و پرورش ما هم در نظام حوزوی و هم در نظام رسمی به جای فهم بر حافظه و به جای استدلال گرایی بر تعبد تاکید دارند. اینجاست که بین ما روز به روز فاصله می افتد. سخن یکدیگر را نمی فهمیم و به یکدیگر به چشم دشمن می نگریم. در غیر این صورت هم از طرفداران مصدق مطالبه دلیل می کردیم و هم از طرفداران کاشانی.

 

بی اعتنایی به علم

آخرین دلنگرانی من که خیلی از آن می ترسم، بی اعتنایی به دستاوردهای بشری در حیطه علم، فن و هنر است. این که ما گمان کنیم که دیوانگان عالم به دنبال علم و فن و هنر رفته اند و کشورمان را چه در زمینه خصوصی و زندگی خانوادگی و چه در زندگی اجتماعی بر اساس آخرین دستاوردهای علوم

 

و معارف بشری تمشیت و اداره نکنیم و ندانیم که آخرین دستاوردهای علوم بشری، نزدیک ترین معارف بشری هستند به حقیقت. الان این گونه نیست.
بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران

اولا آمده ایم بخش ارزشمندتر و گرانبهاتر و ارجمندتر معارف بشری را که علوم انسانی هستند، ار ابتدا کنار گذاشته و عَلم مخالفت صریح را برای آن بلند کرده ایم و شرمنده که نیستیم، افتخار هم می کنیم که ما بی نیاز هستیم از این اباطیل و اراجیفی که اسمش شده است علوم انسانی غربی!

 

ولی از آخرین دستاوردهای این علوم و معارف برای اهداف خودمان روی گردان نیستیم، بلکه با بیشترین هزینه های مالی و عصبی – روانی که از جیب ملت می رود، آنها را تهیه می کنیم و نمی گذاریم به آخرین دستاوردها برسیم، چون از همان دستاورد استفاده می کنیم و نمی گذاریم فرآیند رسیدن به فرآورده ها در ذهن شهروندان جریان پیدا کند چون این فرآیند رهایی بخش و آزادی بخش است.

 

من معتقدم اگر بنا بود چیزی از غرب گرفته شود تو چنین وانهاده شود – هر چند معتقد نیستم که باید چیزی را گرفت و چیزی را وانهاد – خوب است که فرهنگ غرب را می گرفتیم و تمدن غرب را رد می کردیم نه این که آقایان تمدن غرب را گرفته اند و به هواپیما و زیردریایی و تسلیحات و رادیو و تلویزیون و مظاهر مادی را بیش از هر جای دیگری حرص و ولع نشان می دهند ولی فرهنگ غرب – فرهنگ استدلال گرایی

 

و تبعیت از تجربه و درس آموزی از گذشته و فردگرایی و رمه ای نزیستن و رمه ای نیندیشیدن، اصالت دادن به خود انسان، ایدئولوژیک نبودن و ایدئولوژی را برای انسان خواستن نه انسان را برای ایدئولوژی خواستن – می گرفتیم الان تصمیم هایی که در کشور ما گرفته می شود،

 

غیر از بخش های مادی تصمیمات که به تکنولوژی ختم می شود، بقیه مبتنی بر آخرین دستاوردهای بشری نیست. برای همین است که دائما در همه نهادهای اجتماعی عقب می رویم.

 

ما هفت نهاد اجتماعی بزرگ شامل خانواده، اقتصاد، سیاست، تعلم و تربیت، حقوق، اخلاق و دین و مذهب در حال عقب رفتن هستیم. حالا اگر بخواهم همه این پنج دغدغه را خلاصه کنم، باید می گفتم بزرگ ترین دغدغه من فرهنگ است و در فرهنگ نیز فرهنگ اخلاقی بزرگ ترین دغدغه من است چون در همه این ۵ مورد، عناصری از اخلاق وجود دارد. این پاسخ اجمالی.

 

بین این مجموعه ای که بیان کردید، چه نوع ارتباط و پیوندی وجود دارد؟ آیا این ها در عرض هم وجود دارد یا در طول هم هستند؟ آیا پیوند سلسله مراتبی دارند؟

 

– من بین اینها نظام علی و معلولی برقرار می بینم ولی نظام علی و معلولی دیالکتیکی. هر کدام از این عوامل می تواند بر عوامل دیگر تاثیر بگذارد و از عوامل دیگر تاثیر بپذیرد.

 

برخی از این موارد می تواند ریشه تاریخی داشته باشد. به عنوان مثال ضعف اعتماد عمومی، کم و بیش در خاطرات جهانگردان و غربی ها از ایران آمده است که ایرانی ها در ابتدا اعتماد نمی کنند و رفته رفته اعتماد می کنند اما برخی از آنها محصول این چهار دهه اخیر است. لطفا در این باره توضیح بفرمایید.

 

– این که گفته ام تاکیدم به بعد از انقلاب است، نمی خواستم بگویم علت این مشکلات انقلاب است، بلکه می خواهم بگویم ما انسان های بعد از انقلاب با این مسائل مواجه هستیم. بعضی از آنها ریشه در سابق دارد و بعضی ندارد ولی حتی آنهایی که ریشه در سابق دارد، بعد از انقلاب تشدید شده است.

 

این بی اعتمادی الان بسیار تشدید شده است. بالاخره ما در چیزهای بسیار مهمی به یک تار موی طرف مقابل اعتماد می کردیم. الان شما به برادرتان هم چنین اعتمادی ندارید.

 

می فرمایید مجموعه این موارد را ذیل ضعف فرهنگ اخلاقی قرار می دهید. آیا جامعه ایرانی در شرایط کنونی از ظرفیت و توانمندی برخوردار هست که راه حل هایی را برای خروج از این مسائل تعریف و به آن عمل کند؟

 

– به دو جهت بله. اول آن که تمام این مسائل پیش اندیشیده هستند. جوامع دیگر درباره این مسائل مطالعه و تحقیق کرده اند و دانش بزرگ روانشناسی اجتماعی به این موضوع ها پرداخته است. دوم این که ما خودمان هم وقتی متفکران مان آزاد بودند به میزان آزاد بودن شان می توانستند این مسائل را در مخاطبان خود کاهش دهند.

 

مشکل ما این است که بین توده های مردم ما و بین کسانی که سخنی برای گفتن دارند اولا، و دلسوزی برای مردم دارند ثانیا، یعنی کسانی که آگاهی و نیک خواهی دارند، نظام سیاسی به عنوان دیواری ایستاده است که دست و صدای این متفکران به مردم نمی رسد.

 

این کار، نشد ندارد ولی این مشکل وجود دارد که نظام سیاسی، کسانی را که از حد بیشتری آگاهی و از حد بیشتری نیکخواهی برخوردار هستند، از مردم جدا کرده است. مثل این که بیمارانی وجود داشته باشند و ما پزشکان و داروها را در اتاقی حبس کرده باشیم. به این دلیل می گویم

 

شدنی است که هر وقت توده ها و اکثریتی که نتوانسته اند از آن حد از آگاهی برخوردار شوند، توانسته اند به آگاهان نزدیک شوند، آن موقع کارهای مثمرثمری انجام شده است. معتقدم اگر دیوار سیاسی از میان آگاهان و نیکخواهان برداشته شود، هیچ کدام از این مسائل لاینحل باقی نمی ماند.

 

در عین حال وقتی از نظام سیاسی حاکم صحبت می کنم نمی خواهم بگویم مصلح اجتماعی و روشنفکر تقصیری ندارد بلکه مهم ترین عامل را نظام سیاسی می دانم.
بررسی نقص های اخلاقی مردم جامعه ایران

این فضایی که جنابعالی به تصویر کشیدید نشان می دهد که ساختار فرهنگی در کنار ساختار اجتماعی دچار مشکلاتی است که ریشه دار است و به عبارتی خود ساختار دچار مشکل است. این ساختار به عنوان کل روی اجزای خود تاثیر می گذارد. علاوه بر این که ساز و کارهایی درست کرده است

 

که ساختار را همچنان حفظ کند، مانند فرآیندهای رانتی و کانون های قدرت. در این صورت فرد چگونه می تواند بر این کل و ساختار تاثیر بگذارد؟

 

– پاسخ به این سوال دشوار است ولی این سوال پیش فرضی دارد که به نظرم چندان درست نیست. من قدرت حاکم بر جامعه را قوی و مهم ارزیابی نمی کنم. در این گونه موارد، مثال شهرک سینمایی را به کار می برم. وقتی به این شهرها در فیلم های سینمایی نگاه می کنیم، دیواره ای بلند

 

و دژها و ساختمان های محکمی را می بینید ولی وقتی به خود شهرک می روید می بینید همه اینها مشتی چوب و مقوا است و زود فرو می ریزد. ابهت بیرونی آنها ما را فریب می دهند. رفتار هر کس میزان اعتماد به نفس آن فرد را نشان می دهد.

 

اگر من سر کلاس در مواجهه با پرسش دانشجو به لکنت بیفتم و یا بگویم الان وقت سوال نیست، می فهمم که من چندان به علم خود اعتماد ندارم. آلبرتو رونکی متفکر ایتالیایی کتابی با عنوان غول های بیمار دارد، می گفت برخی رژیم ها غول هستند و در بیرون همه از آنها می ترسند اما خودشان خبر دارند

 

که یک بیماری لاعلاج دارند. من معتقدم اگر این فرهنگ، مجهز و سالم می شد، چنین رژیم هایی بدون غلبه و سرکوب پژمرده می شدند و فقط ترس آنها را نگاه داشته است. گاندی می گفت فقط از ترس خودتان بترسید. در عین حال با گرفتن این پیش فرض پرسش شما به جای خود باقی است و باید درباره آن فکر کرد.

 

این پرسش پیش فرض دیگری هم دارد و آن این است که نظام اجتماعی چیزی فراتر از مجموعیت افراد و نظام فرهنگی چیزی بیش از مجموعیت اجزای فرهنگی است.

 

– می دانید که من سال هاست این پیش فرض را قبول ندارم و طرفدار فردگرایی هستم و از طرفداران جمع گرایی نیستم. اصلا معتقد نیستم به جمع گرایی و معتقدم هیچ جامعه ای بیش از مجموعیت افرادش نیست. در هیچ کدام از نهادهای هفتگانه به چنین مجموعیتی فراتر از اجزا قائل نیستم. من به روح زمانه هگلی قائل نیستم.

 

به روح جمعی قائل نیستم. به وفور هم این را نقدت کرده ام و اندیشه های جمع گرایی را به لحاظ فلسفی ناموجه می دانم. بنابراین، این که می گویم تو، آن آقا، خانم و آن دیگری باید عوض شوند و اگر ما همه عوض شدیم، دیگر هیچ چیزی نیاز به عوض شدن ندارد. نمی گویم قوانین و مقررات و هنجارهای نهادها را تغییر دهید

 

تا مردم تغییر کنند. این را قبول ندارم. می گویم باید مردم را تغییر داد، تک تک مردم اگر تغییر کنند، آن گاه نهادها هم تغییر خواهند کرد.

 

با چه فرآیندی این امر امکان پذیر است؟

 

– فقط از طریق تعلیم و تربیت، یعنی اصلاح تمام سازمان ها و افرادی که در امر تعلیم و تربیت دخالت دارند، از آموزش و پرورش و آموزش عالی و صدا و سیما و مطبوعات و خطبا و سخنرانان و پدر و مادر و دیگران. به تعبیر سقراط علموهم و کفی، یعنی فقط به مردم یاد بده، همین کافی است.

 

از این نظر طرفدار جان دیویی هستم که به دموکراتیزه کرده آموزش و پرورش قائل است. اگر هر انسانی از حداقل آ»وزش و پرورش یک شهروند خوب بودن برخوردار شود، همه چیز تمشیت می شود و نیازی به قوه قهریه و انقلاب نداریم.

 

به نظر شما محورهای اصلی این تعلیم و تربیت چه باید باشد که بتواند بر این مسائل فائق آید؟

 

– من در چهار جلسه با عنوان فلسفه تعلیم و تربیت این اصول را گفته ام که ما باید پنج کار را انجام دهیم تا به این اهداف نائل آییم. خوانندگان می توانند به متن آن سخنرانی ها که در سایت های مجازی موجودند مراجعه کنند.

 

 

[huge_it_share]

برترین مدل های دکوراسیون جهان در ۲۰۱۷

برترین مدل های دکوراسیون جهان در ۲۰۱۷  برای دکوراسیون منزل در سال 2017 برخی از مدل ها بسیار زیاد مورد استقبال قرار گرفتند که ما در این مطلب آن ها را به شما معرفی کرده ایم. همه ی ما به دنبال جدیدترین ها هستیم! و اکثر ما دوست داریم مطابق با مد روز دنیا زندگی خود […]

برترین مدل های دکوراسیون جهان در ۲۰۱۷ 

برای دکوراسیون منزل در سال ۲۰۱۷ برخی از مدل ها بسیار زیاد مورد استقبال قرار گرفتند که ما در این مطلب آن ها را به شما معرفی کرده ایم. همه ی ما به دنبال جدیدترین ها هستیم! و اکثر ما دوست داریم مطابق با مد روز دنیا زندگی خود را پیش ببریم. طراحی و دکوراسیون داخلی منزل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است

 

و هر سال در دنیا مد تازه ای برای جزییات آن تعریف می شود. به همین منظور امروز در اینجا می خواهیم شما را با ۱۰ مد برتر دکوراسیون درسال ۲۰۱۷ که پرطرفدار می شود آشنا کنیم پس با ما همراه باشید.

 

کاغذ دیواری طرح مرمر
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

یکی از پرطرفدارترین مدها در سال ۲۰۱۷ استفاده از کاغذ دیواری طرح سنگ مرمر است که حس و حال رمانتیک و ملایمی را به فضای دکوراسیون منزل می بخشد.

 

رنگ آبی تیره
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

مد پرطرفدار دیگر در بخش ترکیب رنگی ها استفاده از رنگ آبی تیره یا همان آبی لباس نیروی دریایی است که می تواند جلوه ی متفاوتی به فضای دکوراسیون شما ببخشد. این رنگ را می توانید همراه با رنگ های گرم دیگری همچون زرد و یا در ترکیب با دکوراسیون چوبی به فضای دکوراسیون منزل خود بیاورید.

 

پتوی بافتنی
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

استفاده از پتوهای بافتنی غول پیکر به عنوان روتختی یکی دیگر از مدهای سال ۲۰۱۷ برای دکوراسیون فضای اتاق خواب شماست،

 

گیاهان رونده
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

یکی دیگر از جزییاتی که در دکوراسیون سال ۲۰۱۷ پرطرفدار است استفاده از گیاهان رونده و پیچکی برای بخش های مختلف فضای دکوراسیون شماست که ظاهر دکوراسیون منزل شما جذاب تر و سرزنده تر می کند.

 

فلز مس
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

استفاده از فلز مس در دکوراسیون منزل سال ۲۰۱۷ یکی از جزییاتی است که امروزه بسیار متدال شده است و با انتخاب این مد برای جزییات فضای دکوراسیون خود می توانید حال هوای گذشته را در غالبی مدرن مهمان دکوراسیون خود کنید.

 

دیوارپوش چوبی
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

دیوارپوش های چوبی یکی دیگر از مدهای دکوراسیونی سال ۲۰۱۷ است که مرسوم خواهد بود که حس و حال گرم و دوست داشتنی به دکوراسیون منزل شما خواهد بخشید و سبک روستیک را مهمان دکوراسیون شما خواهد کرد.

 

شیشه و اکلیریک
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

در دکوراسیون سال ۲۰۱۷ استفاده از عناصر شیشه ای و اکلیریک بسیار مرسوم تر از گذشته خواهد بود، شما می توانید جزیتات این چنینی را برای عناصری مثل قاب های خود در نظر بگیرید و مطابق با مد سال ۲۰۱۷ پیش روید. 

 

گرمایش از کف
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

استفاده از سیستم گرمایش از کف یکی دیگر ترندهای مرسوم در سال ۲۰۱۷ خواهد بود، مطلب گرمایش از کف: گرم کردن کف با کفپوش های گرمایشی شما را با روند این سیستم گرمایشی بیشتر آشنا خواهد کرد.

 

سبک صحرایی
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

سبک صحرایی و تقریبا روستایی را می توان به عنوان سبک پرطرفدار دکوراسیون در سال ۲۰۱۷ خواند که جزییات ساده، استفاده از چوب و رنگ های روشن عناصر اصلی این سبک را تشکیل می دهند

 

پاتختی مدرن
برترین مدل های دکوراسیون جهان در 2017

استفاده از پاتختی های مدرن، ساده، مکعبی شکل در دکوراسیون اتاق خواب یکی دیگر از مدهای پرطرفدار دکوراسیون سال ۲۰۱۷ خواهد بود که با انتخاب آن می توانید ظاهر پر طرفداری به دکوراسیون فضای اتاق خواب خود ببخشید.

 

سایت چیدانه

 

 

[huge_it_share]

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید ۲۰۱۷

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید ۲۰۱۷ چیدمان و دکوراسیون اتاق خواب در زمان حال کمی با گذشته تفاوت دارد و وجود تخت های با ارتفاع کم به شدت محبوب شده است. همه ما دوست داریم انتهای روز در اتاق‌خوابمان استراحت کنیم، ولی برخی عجله‌ی بیشتری برای خاموش کردن چراغ‌ها داریم. با توجه به […]

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید ۲۰۱۷

چیدمان و دکوراسیون اتاق خواب در زمان حال کمی با گذشته تفاوت دارد و وجود تخت های با ارتفاع کم به شدت محبوب شده است. همه ما دوست داریم انتهای روز در اتاق‌خوابمان استراحت کنیم، ولی برخی عجله‌ی بیشتری برای خاموش کردن چراغ‌ها داریم. با توجه به طراحی اتاق خواب های غیر خلاقانه که ساده

 

و افسرده کننده هستند، متوجه می‌شویم ماسال‌هاست داریم این وضعیت را تحمل می‌کنیم. آیا اتاق خواب فقط مکانی برای خوابیدن است؟ خیر، این طور نیست!اتاق‌خواب می‌تواند مانند اتاق دیگری از خانه استفاده شود که شما با روزنامه یا کتابی در دست در حال استراحت هستید، تلویزیون تماشا می‌کنید

 

و یا کمی کار می‌کنید، یا از صبحانه‌ای آرام لذت ببرید. ازاین‌رو، با در نظر گرفتن این مسائل، مجموعه‌ای از ۱۵طرح اتاق‌خواب مجلل و مدرن را برای الهام گرفتنِ شما فراهم کردیم تا مقداری به فضاهای درک نشده علاقه و توجه نشان دهید.

 

۱- با این طرح محافظه‌کارانه شروع می‌کنیم، این صحنه‌ی باروح و سفید برای کسانی که سبک زندگی تمیز و منظمی را می‌پسندند عالی است.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۲- یک لوستر بزرگ به اتاق عظمت می‌دهد.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۳- صفحات بالا تختی، همیشه یک نقطه‌ی تمرکز عالی ایجاد می‌کند.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۴- سراسر این دیوار بالا تختی، با لایه‌ی نرمی از چرم پوشیده شده است.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۵- قاب‌بندی‌های چوبی، یک روشِ ساده اما مؤثر برای یک دیوار تأکیدی است.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۶- این اتاق‌خواب لافت استایل، برای افراد خونسردِ نوپرست و هنرما عالی است.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۷- توجه ویژه‌ به طراحیِ یک نورپردازی آرامش‌بخش را فراموش نکنید.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۸- مخلوطی از رنگ‌ها در این طرحِ راحت، نشاط‌بخش است.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۹- در طراحی اتاق خواب رنگ زردِ آفتابی، به دیوارها گرما می‌بخشد.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۱۰- مبلمانِ سفارشی بیشترین استفاده از فضای محدود را امکان‌پذیر می‌کند و فضای زیر تخت، محل مناسبی برای روتختی‌های اضافی است.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۱۱- با اضافه کردن یک صندلیِ راحت و یا کنسولِ نصب‌شده روی دیوار به‌عنوان میز، فضایی برای مطالعه ایجاد کنید.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۱۲- تخت خوابِ کشویی این امکان را می‌دهد که اتاق در طول روز برای مقاصد دیگر استفاده شود.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۱۳- برای داشتن یک فضای آرامش‌بخش، رنگ‌های طبیعی را حفظ کنید.

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۱۴- نشیمن‌گاه‌های پشت پنجره، محلی دوست‌داشتنی برای مطالعه در اتاق‌خواب ایجاد می‌کنند.
انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

۱۵- تأثیر رنگ‌های متنوع را با استفاده از رنگ خاکستری کم کنید تا ظاهر اتاق همچنان ماهرانه بماند.
انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

انواع مدل های اتاق خواب مدرن و جدید 2017

 

سایت خانه طرح

 

 

[huge_it_share]

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA  بهترین مدل های زیورآلات شیک و زیبا از برند مشهور رنا برای شما انتخاب شده است که بسیار زیبا و دیدنی می باشد. مدل های زیبای زیورآلات ایرانی برترین مدل های زیورآلات شیک انواع مدل های طلا و زیورآلات مدل های جدید طلا مدل های جدید زیورآلات   […]

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA 

بهترین مدل های زیورآلات شیک و زیبا از برند مشهور رنا برای شما انتخاب شده است که بسیار زیبا و دیدنی می باشد.

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

مدل های زیبای زیورآلات ایرانی

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

برترین مدل های زیورآلات شیک

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

انواع مدل های طلا و زیورآلات

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

مدل های جدید طلا

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

مدل های جدید زیورآلات

مدل های زیورآلات زیبای ایرانی برند RONA

 

 

[huge_it_share]

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا  برای آپارتمان های کوچک در حدود 50 متری می توان از ترفندهای دکوراسیون استفاده بهینه از فضای کوچک استفاده نمود. در این پست قصد داریم به معرفی سه عدد پلان آپارتمان ۵۰ متری، بهمراه عکس هایی از دکوراسیون داخلی بپردازیم تا به آنهایی که فکر می کنند فضاهای کوچک نمی […]

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا 

برای آپارتمان های کوچک در حدود ۵۰ متری می توان از ترفندهای دکوراسیون استفاده بهینه از فضای کوچک استفاده نمود. در این پست قصد داریم به معرفی سه عدد پلان آپارتمان ۵۰ متری، بهمراه عکس هایی از دکوراسیون داخلی بپردازیم تا به آنهایی که فکر می کنند فضاهای کوچک نمی توانند زیبا و شیک باشند نشان بدهیم اشتباه بزرگی می کنند.

 

هر سه آپارتمان آورده شده روشی کاملا متفاوت نسبت به دیگری برای رسیدن به دیزاینی شیک و مدرن در پیش گرفته و در اجرای این روش ها، به هدف نهایی خود که همان خانه ای جادار و زیبا است دست یافته اند.راه های زیادی برای بزرگ نشان دادن یک فضای کوچک و محدود وجود دارد.

 

برای شروع باید هر فضا یا اتاق را طوری طراحی کنید که بیش از یک کارایی داشته باشد. برای مثال دیواری که تلویزیون روی آن نصب می شود می تواند با نصب قفسه و شلف های دیواری متعدد، برای نگهداری لوازم و اشیاء دکوری و کاربردی نیز مهیا شود.همچنین علاوه بر استفاده از فضاهای افقی، باید نیم نگاهی هم به فضاهای عمودی موجود در خانه داشته باشید.

 

برای رسیدن به یک چیدمان مناسب، باید اندکی پشتکار داشته باشید تا بعداز آزمون و خطاهای بسیار و حرکت دادن مبلمان خانه به نتیجه ای مطلوب و دلخواه برسید. نمونه های آورده شده یک ایده اولیه مناسب برای شروع کار و طراحی پلان آپارتمان ۵۰ متری را در اختیار شما عزیزان قرار خواهد داد.

 

اولین خانه ای که به معرفی آن خواهیم پرداخت فقط ۴۸ متر مربع مساحت دارد، یعنی حتی ۵۰ متر هم نمی شود اما از بسیاری از خانه ۶۰ و ۷۰ متری جادارتر بنظر می رسد. رنگ های روشن و خنثی بر فضا حکمرانی می کنند اما برای زیبایی بیشتر از رنگ های شادتری مانند زرد و آبی نیز استفاده شده است.

 

رنگ سفید دیوارها و قهوه ای کفپوش های چوبی با اینکه رنگی خنثی هستند اما باعث نشده اند فضا بیش از حد سرد و بی روح بنظر برسد، البته نقش کفپوش چوبی با قهوه ای پر رنگ در ایجاد این حس بسیار حیاتی بوده است. مبلمان نیز رنگی خنثی دارند که با قرار دادن کوسن های رنگی، از یکنواختی درآمده اند.

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

اما مثال بارز استفاده چندگانه از یک فضا را در همین خانه به وضوح مشاهده می کنید. دیواری که روبروی مبلمان راحتی اتاق نشیمن قرار گرفته سه کار را در یک زمان انجام می دهد. اول این که درون دیوارها، کمدهای بزرگ و سرتاسری سفید رنگ با قفسه های آبی قرار گرفته و در نهایت سادگی زیبا و جادار است.

 

اما حتما با خود فکر می کنید تلویزیون خانه کجاست؟ تلویزیون که در حقیقت یک پرده پروژکتور است با فشردن یک دکمه از سقف به پایین کشیده شده و با یک ویدیو پروژکتور، فیلم ها و بازی ها را در کیفیت آلترا اچ دی پخش می کند. اما وقتی نیازی به تلویزیون ندارید آنرا جمع کرده و کاربرد سوم این دیوار را نمایان می کنید، یک میز کار با کامپیوتر و مطالعه که به صورت تاشو از داخل دیوار به بیرون باز می شود.

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

اما میرسیم به پلان این خانه زیبا و کوچک، شکل اول پلان مربوط به قبل از بازسازی است و عکس دوم و سوم پلان بعد از بازسازی. همانطور که مشاهده می کنید، پلان خانه قبل از بازسازی، قسمت ورودی خانه یک راهروی باریک و کوچک با کمد کفش و لباس بود که از یک طرف به آشپزخانه و دستشویی

 

و از یک طرف به اتاق نشیمن می رفت، اتاق خواب نیز درست در وسط قرار داشت که باعث شده بود فضاهای کاملا جدا از یکدیگر و بسته و گرفته بنظر بیایند. اما در پلان بعداز بازسازی، اتاق خواب از وسط برداشته شد و محیط نشیمن و آشپزخانه کاملا به یکدیگر چسبید. اتاق خواب نیز به گوشه و جای قبلی نشیمن رفت

 

تا فضا خصوصی تر شده باشد. با این کار موقع ورود به خانه با یک فضای بزرگ و جادار روبرو می شوید و همچنین مهمانان نیز در همان بدو ورود متوجه دکوراسیون دلباز خانه خواهند شد.آپارتمان دوم نیز فقط ۴۵ متر مربع مساحت دارد و نسبت به خانه اول تمی سنگین تر و مردانه تر را نشان می دهد.

 

سیاه، خاکستری و سفید تنها رنگ هایی هستند که در نگاه اول متوجه آنها می شوید. آشپزخانه نیز متصل به اتاق نشیمن است که توسط میز اپنی با کانتر چوبی جدا شده است. کنار میز چند عدد صندلی اپن شیک قرار داده شده که باعث افزایش فضای نشستنی در اتاق نشیمن شده

 

و ازطرفی فضا را باز و آزاد جلوه می دهد. لامپ های استوانه ای بسیار جالبی بالای میز اپن قرار گرفته که ظاهری هنری به دکوراسیون خانه داده است.

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

اما شاید جالب ترین قسمت خانه، اتاق خواب باشد که توسط دیواری متحرک مخفی شده است. وقتی این دیوار به عقب می رود اتاق خواب ظاهر می شود، تخت خواب بروی پلتفرمی کم ارتقاع قرار گرفته که باعث شده فضای اتاق جادار بنظر برسد البته داخل این پلتفرم دو طبقه، کشوهایی برای ذخیره سازی لباس قرار دارد.

 

همانطور که در پلان مشخص است وقتی وارد خانه می شوید متوجه حضور اتاق خوابی در سمت چپ نخواهید شد، اتاق خواب مخفی است تا زمانی که دیوارها به عقب کشیده شوند. با این کار تمرکز بروی اتاق نشیمن و دیزاین ویژه آشپزخانه قرار می گیرد.

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

و در نهایت خانه سوم که برای زوجی جوان طراحی شده که در پلان رنگی دید از بالا، می توانید کامل به جزئیات آن پی ببرید.

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

بهترین دکوراسیون آپارتمان کوچک و زیبا

 

سایت اتاق

 

 

[huge_it_share]

بهترین اس ام اس های گریه و فاز غم (۲۰۱۷)

بهترین اس ام اس های گریه و فاز غم (۲۰۱۷) اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدیدمبادا شوخی شوخی وارد دل کسی شوی ک او جدی جدی تورا ب قلبش دعوت کرده باشد یادت باشد، هرگز باعث گریه کسی نشی چون خدا اشکهای اونو میشماره و ب وقتش باهات حساب میکنه……اس ام اس گریه […]

بهترین اس ام اس های گریه و فاز غم (۲۰۱۷)

اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
مبادا شوخی شوخی وارد دل کسی شوی ک او جدی جدی تورا ب قلبش دعوت کرده باشد یادت باشد،

هرگز باعث گریه کسی نشی چون خدا اشکهای اونو میشماره و ب وقتش باهات حساب میکنه.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
هوای گریه دارم!
امشب دلم گرفته
اینقدر حق حق زدم!
ببین صدام گرفته.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
گر بدانی حال من، گریان شوی بی اختیار / ای که منع گریه ی بی اختیارم میکنی.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
هر وقت گریه میکنم سبک میشوم،درعجبم چه وزنی دارد این چند قطره اشک.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
مینویسم با چشم خیسم خاطراتمونو دونه دونه
شاید یه روزی اونارو خوندی
شاید فهمیدی چی کشیده این عاشق دیوونه!
گریه کردم تا بمونی نشد احساسمو بدونی.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
تو که اهسته میخوانی قنونت گریه هایت را!
میان ربنای دستانت دعایم کن.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
تا حالا به دوتا چشمات توجه کردی؟
با هم میخوابن
با هم بیدار میشن
با هم میخندن!
با هم گریه میکنن ولی هیچ وقت هم دیگه رو نمی بینن
اینو میگن دوست داشتن!
دوستت دارم حتی اگه نبینمـت.

 

ایـنجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند؛!
گوسفند نمی درند!
به نی چوپان دل می سپارند و گریه میکنند.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
سلامتیه فهم و شعور اون بچه ای ک!
وقتی بارون میومد
!سرشو بالا کرد و گفت : خدایا دنیاییه ک خودت ساختی
گریه چرا ؟؟؟ .
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
دست خودم نیست
هنوز آنقدر بزرگ نشده ام؛
که ندیدنت را، بتوانم، گریه نکنم.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست
غنچه آنروز ندانست که این گریه زچیست
باغبان آمدو گلها را چید
باغ پرسید چه سودی بری از چیدن گل؟!
گفت پژمردگی اش را نتوانم نگریست
گریه ی باغ از آن بود که او میدانست!
غنچه گرگل بشود هستی او گردد نیست
رسم تقدیر چنین است.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
من هم در تردیدم
من در این عرصه آغشته به بغض
لب خندان دیدم
چشم گریان دیدم!
گریه کردم اما
بارها خندیدم
رمز بیداری را!
پشت بی خوابی این ثانیه ها فهمیدم
تو به آمار زمین مشکوکی
من به دل های زمین مشکوکم .

.
.
.
.
.
اس ام اس گریه دار پیامک عاشقانه جدید
کاش میشد بچگی را زنده کرد،کودکی شد کودکانه گریه کرد!
شعر قهر قهر تا قیامت را سرود ،ان قیامت ک دمی بیش نبود
فاصله با کودکی با ما چه کرد،کاش میشد بچه گانه خنده کرد!
کاش میشد همچو اواز خوش یک دوره گرد،زندگی را بار دیگر دوره کرد.

 

 

[huge_it_share]

اس ام اس باحال و جدید سلام کردن

اس ام اس باحال و جدید سلام کردن  اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوستسلام گرما بخش زندگی منباتو از طلوع تا غروب با تو از صبحگاه تا شامگاه !امتداد این عشق میرسد تا بهشت ……اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوستسلام گوگولی مگولیسلام نون تنوری!سلام کتری و قوریسلام پری و […]

اس ام اس باحال و جدید سلام کردن 

اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
سلام گرما بخش زندگی من
باتو از طلوع تا غروب با تو از صبحگاه تا شامگاه !
امتداد این عشق میرسد تا بهشت .
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
سلام گوگولی مگولی
سلام نون تنوری!
سلام کتری و قوری
سلام پری و هوری
سلام پیرهن توری
تو که سنگ صبوری!
کریستال و بلوری
فدات بشم چه جوری ؟.
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
بهترین سلام ها را در قشنگ ترین کادوی آرزو پیچیده و با برچسب سلامت به آدرس زیباترین گل بهاری تقدیم وجود نازنینت می کنم .
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
زیبا ترین سلام دنیا طلوع خورشید است، آنرا بدون غروبش تقدیمت میکنم .
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم .

 

سلامی به گرمی آش رشته که با پیازداغ روش نوشته :
مرامت منو کشته
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
سلامی به گرمی نان و تنور
سلامی به یاران سنگ صبور
سلامی به عشق وبه عاشق سلام!
سلامی به یار بی نظیرم ، سلام.
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
یه سلام عاشقونه به کسى که خوب میدونه حتى تا روز قیامت توى قلب من میمونه .
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
سلام عزیز مهربون ، اجاز هست بشم فدات اجازه هست تو شعر من اثر بذاره خنده هات ؟!
شب که میاد یوش یواش با چشمک ستاره هاش اجازه هست از آسمون ستاره بچینم برات.
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
سلام ای طراوت همیشه ! دوست دارانت را دریاب !
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم .
.
.
.
.
.
اس ام اس سلام کردن جدید عاشقانه به دوست
ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام.

 

 

[huge_it_share]

دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید

دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید  نمک زاری که شکل و شمایل بسیار دیدنی و جالبی دارد و اکنون به قطب گردشگری تبدیل شده است. رنگ سرخ این نمک زار بسیار دیدنی است. دریاچه‌ی نمک ناترون واقع در تانزانیا یکی از آرام‌ترین دریاچه‌های آفریقاست؛ محلی مناسب برای زندگی فلامنگوهای در معرض خطر انقراض است اما […]

دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید 

نمک زاری که شکل و شمایل بسیار دیدنی و جالبی دارد و اکنون به قطب گردشگری تبدیل شده است. رنگ سرخ این نمک زار بسیار دیدنی است. دریاچه‌ی نمک ناترون واقع در تانزانیا یکی از آرام‌ترین دریاچه‌های آفریقاست؛ محلی مناسب برای زندگی فلامنگوهای در معرض خطر انقراض است اما این بهشت فلامنگوها

 

برای تعداد زیادی از حیوانات دیگر یک جهنم به تمام معنی است و یک سری از وحشتناک‌ترین عکس‌های موجود در جهان در این دریاچه گرفته شده اند. عکس هایی از حیواناتی که انگار بلافاصله تبدیل به سنگ شده اند.محیط دریاچه‌ی نمک ناترون به طرز زیادی خشن است به طوری که pH آن گاهی به ۱۰٫۵ و دمای آن گاهی به ۶۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. شرایط موجود و خاصیت قلیایی زیاد این دریاچه به علاوه‌ی مقدار زیاد

 

آمونیک می‌تواند پوست و چشم‌های حیوانات ناسازگار را بسوزاند و به همین خاطر موجودات بسیار کمی شانس زندگی در چنین محلی را دارند که از بین آن‌ها می‌توان به باکتری‌های نمک دوست، ماهی‌های قلیا دوست و فلامنگو‌ها اشاره کرد.

 

حالت شدید قلیایی این دریاچه عمدتا به دلیل سدیم کربناتی (ماده ای که در گذشته برای مومیایی کردن افراد در مصر باستان استفاده می‌شده) است که از تپه‌های مجاور به این دریاچه سرازیر شده و تا حدی باعث قرمز شدن رنگ آن می‌شود. شاید هم بتوان گفت قبرستانی را برای هزاران پرنده‌ی کوچک ایجاد می‌کند.

دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید

دریاچه‌ی نمک ناترون محلی مناسب برای زندگی فلامنگوهای در معرض خطر انقراض است

دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید

محیط دریاچه‌ی نمک ناترون به طرز زیادی خشن است
دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید

pH؛ دریاچه‌ی نمک ناترون گاهی به ۱۰٫۵ و دمای آن گاهی به ۶۰ درجه سانتی گراد می‌رسد
دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید

حالت شدید قلیایی دریاچه‌ی نمک ناترون عمدتا به دلیل سدیم کربناتی است
دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید

یک سری از وحشتناک‌ترین عکس‌های موجود در جهان در دریاچه‌ی نمک ناترون گرفته شده اند

دیدنی ترین نمک زار جهان را ببینید

 

منبع: tishineh.com

 

 

[huge_it_share]

نگاهی به پیست اسکی دیزین دیدنی و زیبا

نگاهی به پیست اسکی دیزین دیدنی و زیبا  پیست اسکی دیزین در تهران واقع شده است و در خاورمیانه درارای شهرت خاصی است. برای سفر به این منطقه آماده شوید! دیزین مهم‌ترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه است که در شهرستان کرج در استان البرز واقع شده است. برای آشنایی با این پیست زیبا با […]

نگاهی به پیست اسکی دیزین دیدنی و زیبا 

پیست اسکی دیزین در تهران واقع شده است و در خاورمیانه درارای شهرت خاصی است. برای سفر به این منطقه آماده شوید! دیزین مهم‌ترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه است که در شهرستان کرج در استان البرز واقع شده است. برای آشنایی با این پیست زیبا با کجارو همراه باشید.

 

دیزین کجاست؟
دیزین منطقه‌ای در شمال تهران واقع در دامنه‌های البرز است که اگر از جاده تهران – کرج – چالوس سفر کرده باشید حتما تابلوهای معرفی آن را دیده‌اید.این منطقه در شمال کوه‌های تهران (منطقه گاجره) و به فاصله ۱۲۳ کیلومتر از مسیر جاده چالوس و ۷۱ کیلومتر از مسیر شمشک قرار دارد.

 

اگر از کرج وارد جاده چالوس بشوید ۶۵ کیلومتر از مسیر کرج – چالوس را که بپیمایید بعد از گچسر می‌توانید به جای ادامه مسیر شمال به دل کوه بزنید و به روستایی برسید که گرچه اینک نامش تغییر یافته، ولی به واسطه موقعیت جغرافیایی‌اش از دیگر روستاهای منطقه معروف‌تر و جذاب‌تر شده است.

 

بعد از روستای «ولایت‌رود» کنونی و پشت سر گذاشتن چندین مجتمع مسکونی به پیست اسکی دیزین می‌رسید.اما راه رسیدن به دیزین فقط مسیر کرج – چالوس نیست. مسیر دیگری هست که همواره در زمستان بسته است. مسیری که به مراتب نزدیک‌تر و کم ترددتر است.

 

شاید تا به حال آخر هفته‌ای یا یک روز تعطیلی به فشم، لواسان و اطراف آن رفته باشید. از لویزان تهران که به مسیر لواسان- فشم بروید، به جای لواسان به سمت فشم و بعد میگون حرکت کنید و مسیر را ادامه بدهید تا به پیست شمشک برسید.از آنجا حدود ۳۰ دقیقه دیگر برانید به بلندترین نقطه پیست اسکی دیزین می‌رسید.

 

مسیر تهران-شمشک – دیزین حدود ۶۵ کیلومتر است، در حالی که اگر بخواهید همین مسیر را از جاده چالوس طی کنید بعد از ۳۰ کیلومتر پشت سر گذاشتن اتوبان کرج، باید ۶۵ کیلومتر از جاده چالوس را هم طی کنید که تقریباً ۱۰۰ کیلومتر پرتردد می‌شود. اما این مسیر فقط یک مسیر توریستی محسوب می‌شود

 

که معمولاً یا مردم برای رفتن به مناطق ییلاقی فشم و میگون از آن بهره می‌برند یا اگر راه اجازه بدهد برای رسیدن به دیزین.آب و هوای بسیار مناسب زمستانی (۲۰- سانتیگراد) با تعداد روزهای آفتابی زیاد و آب و هوای دلپذیر تابستانی حداکثر (۲۰+ سانتی گراد) و امکانات فراوان و دسترسی مناسب، دیزین را به دهکده توریستی کم‌نظیر زمستانی و تابستانی در خاورمیانه تبدیل کرده است.
نگاهی به پیست اسکی دیزین دیدنی و زیبا

پیست دیزین در شهرستان کرج در استان البرز واقع شده است

 

تاریخچه پیست دیزین

مجموعه پیست بین‌المللی اسکی دیزین در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ توسط یک گروه خارجی که به دنبال اکتشاف معدن در بخش البرز مرکزی بودند، به سرپرستی آقای کاظم گیلانپور، قهرمان و مربی اسکی وقت، شناسایی شد.

 

این منطقه برای اسکی مناسب تشخیص داده شد و در سال ۱۳۴۳ با نصب یک دستگاه تله اسکی سیار در گردنه دیزین به‌عنوان محل تمرین خارج از فصل برای تیم ملی وقت به‌کار گرفته شد. نصب و راه‌اندازی تله سی یژ برقی شمشک با بازدید رئیس فدراسیون اسکی وقت، در سال ۱۳۴۴ از منطقه دیزین و طرح این مورد در هیئت دولت وقت،

 

این منطقه به‌عنوان یک مجموعه اسکی تعریف و کارهای زیر بنایی آن از جمله احداث جاده از سمت معدن زغال سنگ آرسین آغاز شد و بالاخره در سال ۱۳۴۶ عملیات اجرایی آن شامل نصب یک خط تله سی یژ به طول ۲۴۰۰ متر در قسمت دره تا پارکینگ بالا و ورود اولین تله کابین به ایران (تله کابین شاله) همزمان با ایجاد رستوران شاله و نصب تله اسکی مبتدی و راه‌اندازی آن شکل گرفت و تا سال ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ به طول انجامید.

 

پیرو این فعالیت‌ها، نصب تله کابین قله انجام شد و این مجموعه در سال ۱۳۵۱ پایان یافت و این منطقه اسکی برای اسکی‌بازان آماده شد.درسال ۱۳۸۵ بعد ازگذشت نزدیک به سه دهه، مجددا با سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه دیزین از سر گرفته شده است.

 

فعالیت مجموعه دیزین به فصل زمستان محدود نمی‌شود. در سال ۱۳۷۲ با نظر فدراسیون جهانی اسکی و همکاری متخصصان این رشته کلنگ احداث پیست اسکی روی چمن در این منطقه زده شد.در طول تابستان، اسکی روی چمن نیز در این پیست امکان‌پذیر است. پیست اسکی روی چمن دیزین ۶۵۰ متر طول دارد.

 

همه ساله در این منطقه مسابقات جهانی اسکی روی چمن برگزار می‌شود. همزمان، در مناطق دیگر دیزین از جمله منطقه پیست چمن، امکان فعالیت‌هایی از قبیل دوچرخه سواری کوهستانی، تیراندازی با کمان، کایت سواری و غیره موجود است و گردشگران از باغ گل و گونه‌های نادر گیاهان کوهستانی بازدید می‌کنند.   

نگاهی به پیست اسکی دیزین دیدنی و زیبا

فعالیت مجموعه دیزین به زمستان محدود نمی‌شود و در تابستان نیز اسکی روی چمن امکان‌پذیر است

 

انواع پیست‌ها

وجود پیست‌های متنوع به ورزشکاران حق انتخاب می‌دهد:

پیست مبتدی: کارکنان صبور در پیست مبتدی، مکانی امن برای فراگیران این ورزش مفرح در هر سنی ایجاد کرده‌اند.

 

پیست وپیست: محیطی دلچسب را برای ورزشکاران حرفه‌ایی اسنو برد فراهم آورده است تا نهایت لذت را از فعالیت خود ببرند.جالب است به این نکته توجه کنیم که علاوه بر علاقه‌مندان ایرانی به اسکی بسیاری از دیپلمات‌ها و کارداران سفارتخانه‌های خارجی در ایران مهمان زمستانه پیست دیزین هستند.

 

دیزین مهم‌ترین پیست اسکی ایران و منطقه خاورمیانه است. این پیست اولین پیست اسکی در ایران است که از طرف فدراسیون جهانی اسکی مورد تأیید برای برگزاری مسابقات رسمی شناخته شد و عنوان بین‌المللی به خود گرفت.

 

رسمیت این پیست وابسته به امکانات ویژه و خاص است که شامل نکات فنی مانند، شیب مسیر، طول مسیر، محل برگزاری مسابقات و امکانات رفاهی است.پیست اسکی دیزین در حال حاضر به جهت اجرای طرح توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

 

امکانات رفاهی پیست دیزین
رسمیت این پیست وابسته به امکانات ویژه و خاص شامل نکات فنی مانند، شیب مسیر، طول مسیر، محل برگزاری مسابقات و امکانات رفاهی است. تاریخ نصب اولین دستگاه‌های بالابر در دیزین به سال ۱۳۴۸ است که شامل سه ۳ تله کابین ، دو تله سیژ، هفت تله اسکی بشقابی و یک تله اسکی چکشی است.

 

برخی از پیست‌های آن عبارت‌اند از: پیست اسنو پارک، پیست یو، پیست مبتدی و پیست چمنامکانات رفاهی این پیست بنا به توسعه وسعت منطقه شامل دو هتل، ۱۹ کلبه و پنج رستوران است.مدت زمان فصل اسکی در دیزین که بیشترین زمان را برای اسکی بازان درایران فراهم آورده از اوایل آذرماه تا اواخر اردیبهشت ماه است. 

نگاهی به پیست اسکی دیزین دیدنی و زیبا

 

منبع:poolnews.ir

 

 

[huge_it_share]

تست هوش فهمیدن حرکت اسب ها در شطرنج

تست هوش فهمیدن حرکت اسب ها در شطرنج  در تست هوش امروز برای محک زدن ذهن شما یک معمای هوش از نوع شطرنج گونه آماده کرده ایم که می توانید خود را امتحان کنید. تعدادی اسب شطرنج در صفحه‌ی ۵×۵ قرار دارند و قرار است به صورت مشخصی حرکت کنند.می‌خواهیم k اسب شطرنج با شماره‌های ۱ […]

تست هوش فهمیدن حرکت اسب ها در شطرنج 

در تست هوش امروز برای محک زدن ذهن شما یک معمای هوش از نوع شطرنج گونه آماده کرده ایم که می توانید خود را امتحان کنید. تعدادی اسب شطرنج در صفحه‌ی ۵×۵ قرار دارند و قرار است به صورت مشخصی حرکت کنند.می‌خواهیم k اسب شطرنج با شماره‌های ۱ تا k را طوری در صفحه‌ی ۵×۵ قرار دهیم

 

تا بتوان اسب‌ها را به ترتیب شماره‌هایشان یک‌بار حرکت داد به طوری که در هیچ زمانی در یک خانه دو اسب قرار نگیرد. یک حرکت اسب به صورت L یعنی حرکت به ۲ خانه عمودی (یا افقی) بعدی و سپس یک خانه در جهت افقی (یا عمودی) است. بیشینه‌ی مقدار k چند است؟

 

الف) ۱۲

ب) ۱۳

پ) ۲۰

ت) ۲۲

ث) ۲۴

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ معمای شطرنجی حرکت اسب ها به نوبت!

گزینه (ث) درست است.

اگر اسب‌ها را مطابق شکل زیر از ۱ تا ۲۴ شماره‌گذاری کنیم، بیشینه مقدار k برابر ۲۴ به‌دست خواهد بود.

تست هوش فهمیدن حرکت اسب ها در شطرنج

معما با جواب

 

 

[huge_it_share]